Regulamin


§1 Definicje
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fikakids.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty, zwany dalej Sklepem;

PRODUKT – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów;

TRANSAKCJA - dokonanie przez Klienta zakupu wybranych Produktów ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

PŁATNOŚĆ - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

§2 Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
2. Sklep internetowy Fika Kids dostępny pod domeną www.fikakids.pl prowadzony jest przez Utile Agnieszka Tworzowska z siedzibą przy ul. Bosmańska 14, 04-613 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9522170071
3. Wysyłka zamówionych towarów jest realizowana na terenie Polski
4. Celem sklepu jest:
- umożliwienie klientom składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym
- zawieranie umów sprzedaży na odległość
- udzielanie informacji klientom na temat towarów dostępnych w sklepie internetowym
5. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wszelkich wad.
6. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne), których właścicielem jest Utile Agnieszka Tworzowska lub producenci oferowanych marek, bez zgody właściciela strony, jest zabronione.
7. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży i korzystania ze sklepu
1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
3. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego.
4. Klient składa zamówienie po uprzednim założeniu konta klienta w sklepie lub bez rejestracji konta.
4.1 W przypadku braku rejestracji konta klient nie ma możliwości śledzenia złożonego zamówienia.
5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych przez system danych koniecznych do wysyłki i płatności lub wystawienia faktury VAT.
6. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i realizowane podczas następnego dnia roboczego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
7. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego należy dokonać wyboru produktu z dostępnej oferty sklepu, wybrać kolorystykę, rozmiar, ilość, poprzez „dodanie” ich do koszyka.
8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące: rodzaju zamówionego produktu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Powyższy komunikat stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia od klienta.
9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
10. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym regulaminem. Treść umowy jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji w ciągu jednego dnia roboczego od dnia przyjęcia zamówienia klienta. Jako uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Klienta błąd systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena), brak dostępności i uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sprzedającego, zwrot środków następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od anulowania zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o anulowaniu Zamówienia niezwłocznie po jego anulowaniu.

§4 Ceny i metody płatności
1. W sklepie internetowym podane ceny są wyrażone w złotych polskich. Powyższe ceny zawierają podatek VAT (cena brutto).
2. Podane ceny w sklepie internetowym nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które to będą wskazane w trakcie składania zamówienia.
3. Płatność za zamówiony towar może odbywać się:
- za pobraniem (przy odbiorze towaru)
- za pośrednictwem systemu płatności online (PayU)
- przelewem zwykłym na rachunek bankowy sklepu internetowego o numerze 08109010560000000147239596
Jeśli Klient wybierze metodę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§5 Dostawa
1. Wysyłka towarów jest realizowana przez firmę kurierską DPD, InPost lub InPost Paczkomaty w zależności od wyboru kupującego dokonanego podczas składania zamówienia.
2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna. Powyżej określonej przez sklep internetowy kwoty zamówienia Klient jest uprawniony do darmowej wysyłki, wówczas koszty dostawy towaru do Klienta pokrywa sprzedawca.
3. Przedmiot zamówienia jest dostarczany do Klienta pod wskazany w formularzu zamówienia adres.
4. Przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy po nadaniu przesyłki. Maksymalny czas dostawy nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
5. W sytuacji, gdy Klient wybierze przedpłatę jako formę płatności, realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

§6 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z panującymi przepisami prawa, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub osobę trzecią wskazaną przez niego inną niż dostawca. Powyższy termin jest nieprzekraczalny.
4. W sytuacji Odstąpienia od umowy przez Kupującego umowę uważa się za nie zawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klientowi są zwracane koszt zamówionych produktów oraz koszt przesyłki.
5. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres e-mail:kontakt@fikakids.pl lub pisemnie na adres ul. Krochmalna 4/28 m.1, 00-864 Warszawa. Aby ułatwić proces odstępowania od umowy, preferowaną formą dostarczenia powyższego oświadczenia jest dołączenie go do przesyłki zwrotnej.

7. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego. Formularz dostępny na stronie nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
9. Sprzedający jest zobowiązany do jak najszybszego potwierdzenia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail.
10. Zwrot kwoty należnej klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia sprzedającemu przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy dodatkowo Klient powinien podać numer Konta bankowego na który sklep internetowy ma zwrócić zapłatę w sytuacji, gdy numer ten jest inny niż ten z którego dokonano wpłaty.
12. W przypadku Odstąpienia od umowy zwracany produkt należy wysłać pod adres: ul. Krochmalna 4/28 m.1, 00-864 Warszawa
13. W sytuacji Odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów przesyłki Produktów.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Uznając powyższe Klient nie może użytkować rzeczy. W przeciwnym razie zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

§7 Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Produkty prezentowane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.
3. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega), ewentualnie jakich cech Produkt zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
4. Zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres: ul. Krochmalna 4/28 m.1, 00-864 Warszawa. W momencie złożenia reklamacji produktu należy go dostarczyć na wcześniej podany adres w celu oceny niezgodności produktu z umową.
5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty otrzymania żądania. Odpowiedź na reklamacje kupującego jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że poda inny sposób. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w wyznaczonym terminie, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.
6. W sytuacji nieuznania reklamacji towar zostanie zwrócony wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. Konsument może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny od wad, lub usunięcia wady danego produktu, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.

§8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych przez powyższy regulamin mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny;
- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r;
- ustawy o ochronie praw konsumentów z dnia 30 maja 2014r.
2. Zmiana regulaminu może nastąpić na skutek między innymi:
- zmian przepisów prawa
- zmian w sposobie dokonywania płatności oraz dostawy
- zmian kursu walut
- zmian sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym Regulaminem
- zmian danych sprzedawcy
3. Spory powstające w trakcie świadczenia usług na podstawie niniejszego regulaminu oraz realizacji zawartych umów sprzedaży będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów właściwości rzeczowej i miejscowej określonych w ustawie z dnia 17.11.1964r.- Kodeks Postępowania Cywilnego
4. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw klientów, korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia zmian w życie. W szczególności zmiany nie będą dotyczyły składanych, złożonych, zawartych, realizowanych oraz wykonanych Umów sprzedaży.
5. Regulamin został opublikowany dnia 03.12.2020