Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Utile Agnieszka Tworzowska, ul. Bosmańska 14, 04-613 Warszawa, NIP 9522170071, REGON 368673410, e-mail: kontakt@fikakids.pl, tel. 508123945

 1.    Dane osobowe klienta, są przetwarzane w celu realizacji transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego w szczególności  do zawarcia umowy sprzedaży produktów oraz w sytuacji gdy przetworzenie danych jest niezbędne do wypełnienia celów administratora które są prawnie usprawiedliwione, między innymi do marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez administratora bądź do innych celów na które użytkownik wyrazi zgodę gdy jest ona wymagana przez obowiązujące prawo. W szczególności może ona dotyczyć otrzymywania informacji handlowej dot. Produktów i usług Administratora.
 2.    Dane osobowe użytkowania Administrator może udostępniać:
  - operatorom pocztowym, firmom kurierskim w celu dostarczania do użytkowania przesyłek wysłanych w ramach realizacji transakcji.
  - doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy stronami.
  - podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w celu dokonania rozliczeń pomiędzy stronami.
  - podmiotom dostarczających usług księgowe zapewniającym administratorowi wsparcie księgowe.
  - podmiotom które świadczą usługi informatyczne na rzecz administratora w celu opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe użytkowania.
 3.    Danych osobowych użytkowników, administrator nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostawca oprogramowania do obsługi sklepu internetowego może przechowywać dane klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale dane będą przekazywane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.
 4.    Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, między innymi do realizacji roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W sytuacji gdy dane osobowe są uzyskane na podstawie zgody użytkownika dane te będą przetwarzane przez administratora aż do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie.
 5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  - prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  - prawo do sprostowania danych
  - prawo do usunięcia danych
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  - prawo do wniesienia sprzeciwu
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego  właściwego organu nadzorczego.
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w serwisie lub złożenia Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 7.    Użytkownik który wyrazi chęć otrzymywania bieżącej informacji handlowej dotyczącej promocji i aktualności znajdujących się w sklepie internetowym, powinien podać swój adres email na który chce otrzymywać powyższe informacje informacje lub wyrazić zgodę przy rejestracji konta poprzez zaznaczenie właściwego pola.  
 8.  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo. O takiej zmianie administrator powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualny tekst polityki prywatności jest dostępny na stronie  internetowej administratora.
 9.  Administrator używa plików „cookies”. Pliki Cookies są to pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci internetowej zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w tych plikach są używane między innymi do celów reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serweru do indywidualnych potrzeb użytkowania. Ustawienia cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień dotycząca plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej serwisu.
 10.  Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony internetowej są chronione przed dostępem osób niepowołanych.